Grundbuchamt Chemnitz

Amtsgericht Chemnitz Grundbuchamt Gerichtsstraße 2 09112 Chemnitz Tel. 0371 4530 Internet