Grundbuchamt Chemnitz

Amtsgericht Chemnitz Grundbuchamt Gerichtsstraße 2 09112 Chemnitz Tel. 0371 4530 Internet

Grundbuchamt Eilenburg

Amtsgericht Eilenburg Grundbuchamt Walther-Rathenau-Str.9 04838 Eilenburg Tel. 03423 6545 Internet